Dicky van der Werf

Biografie Dicky van der Werf

Biografie Dicky van der Werf

Dicky van der Werf werd in 1917 geboren in Sneek, als derde van zeven kinderen: zes jongens en een meisje. Zijn vader en een oom hadden een scheepswerf aan de Woudvaartkade. Voor Dicky en zijn broers zat daar echter geen toekomst in.

Omdat hij op school geen voorbeeldige leerling was (‘Ze waren dêr niet su wiis met mie’) werd hij op jeugdige leeftijd loopjongen bij de lederwarenfirma Wielenga aan de Wijde Burgstraat in Sneek. In 1938 nam hij de zaak van zijn baas over; op zijn beurt deed hij hem in 1981 over aan Joop de Jong.

In 1942 trouwde Dicky van der Werf met Maaike Aukje de Leeuw. Het echtpaar Van der Werf heeft enorm veel verdriet gekend nadat hun enige dochter Rika en haar man en kinderenTinus Corbée en Jeanine, Mirjam en Dikkie op 27 maart 1977 omkwamen bij de vliegtuigramp op Tenerife.

Dicky van der Werf was jarenlang penningmeester van de Sneker Zeil Club, was voorzitter van Stichting De Sneker Pan (het skûtsje van de commissie Sneek), voer elk jaar mee als bemanningslid van de “Panne” en was actief als bestuurslid van de Sneker IJsclub.

Hij werd het eerste erelid van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek na de samensmelting van SZC en KZVS en was dagelijks – veelal achter de schermen – actief voor “de Koninklijke”.

In zijn jonge jaren was Dicky van der Werf een verdienstelijk wedstrijdzeiler, onder andere in de Lark, Vrijbuiter, 16- en 22 kwadraat. Ook op de schaats sloeg hij geen slecht figuur: hij haalde zes keer een Elfstedenkruisje binnen.

Dicky van der Werf werd bij de opening van de Sneekweek 1981 benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Trots en blij voer hij even later met de glimmende koperen koekepan in het topje van de mast van z’n kruiser Sjalom een ereslag rondom het Kolmeersland. Met muziek van de Blauhúster Dakkapel die zich voor It Foarûnder had opgesteld en onder gejuich en handgeklap van een menigte toeschouwers werd het een ware triomftocht.

Burgemeester mr. Bernhardus van Haersma Buma lichtte in zijn toespraak toe waarom Van der Werf de eretitel Schipper in de Orde van Sneker Pan had verdiend.

‘Van der Werf heeft zich een reeks van jaren ingezet voor de zeilsport. Hij voldoet ruimschoots aan de eisen voor een benoeming tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Deze eisen zeggen dat alleen zij in aanmerking komen die zich voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder op enigerlei wijze zeer verdienstelijk hebben gemaakt.’

Daarnaast zag Van der Werf kans tijd vrij te maken voor bestuursfuncties van vele verenigingen en instellingen. Dat leverde hem het erelidmaatschap op van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden, de voetbalvereniging Black Boys en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

Tevens bekleedde hij bestuursfuncties bij de Sneker IJsclub en de ijswegencentrale Sneek-IJlst-Wymbritseradeel en was hij actief voor de Sneker ijsbaan.

Van der Werf was lid van de elfstedencommissie, de elfmerencommissie, de wedstrijdcomités van de Sneekweek en de KWS, penningmeester van Stichting Kolmeersland en mede-oprichter van het Sneker Actie Comité en van de opvolger daarvan, Stichting Sneek Promotion.

De skûtsjecarrière van Van der Werf begint in 1956. Het gaat dan niet goed met het wedstrijdskûtsjesilen doordat de beroepsschippers genoodzaakt zijn voor hun werk over te stappen op steeds grotere motorschepen en geen kans meer zien voor de liefhebberij om ook nog eens een skûtsje in de vaart te houden.

Steeds vaker schieten particulieren het skûtsjesilen te hulp door bij te dragen in de kosten. Als op een vergadering van de SKS bekend wordt dat schipper Jan van Akker zijn Groninger bolschip De Twee Gebroeders wil verkopen, besluit de skûtsjecommissie Sneek om de bolle te kopen. Dicky van der Werf was nauw betrokken bij deze beslissing.

Hij vertelt (in het Snekers). “Penningmeester Siebren Kuipers had eerst bezwaren. Maar toen sei ik: “We hewwe nog geld in kas voor de aankoop van een nieuw seil.” Dat seil was bedoeld as priis foor het skuutsje dat drie keer achterelkaar de wedstried won. Nou, dat was op dat moment al niet meer mogelijk. Ik sei:”Dat geld kenne we mooi bruuke om het skuutsje fan Jan van Akker te kopen. We binne per slot fan rekening geen spaarfereniging, maar een seilfereniging.”

Bij de beslissing om een beter skûtsje te kopen, was Van der Werf eveneens nauw betrokken. De nieuwe Sneker Pan, gebouwd op de beroemde werf De Piip van Bauke Roorda te Drachten, werd in 1961 enthousiast binnengehaald in Sneek. Met dit schip neemt de Sneker skûtsjecommissie nog steeds deel aan het wedstrijdzeilen.

Hij is zeer actief geweest voor het Sneker skûtsje en Stichting De Sneker Pan; van deze stichting was hij meer dan 25 jaar voorzitter. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ere-voorzitter.

Dicky van der Werf overleed 28 juni 2004 op 87-jarige leeftijd.

De Sneker zakenman Dicky van der Werf heeft het verenigingsleven in Sneek minstens 1,25 miljoen euro nagelaten. Van der Werf had geen vrouw en kinderen meer aan wie hij het geld na kon laten.

Vijf grotere instellingen in Sneek kregen elk 250.000 euro uit zijn nalatenschap toegekend. Daarnaast werd een onbekend bedrag toegekend aan ruim dertig verenigingen op het gebied van muziek, sport en cultuur binnen de gemeente Sneek. De vloot van Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, de SKS, kreeg zevenduizend euro.

De vijf instellingen die elk 250.000 euro kregen, zijn de Vereniging Fries Scheepvaart Museum in Sneek, de Stichting Oud Sneek, de gemeente Sneek, Stichting Dicky van der Werffonds en de Hervormde Gemeente Sneek.

Burgemeester Brok van Sneek noemde het “geweldig” dat Van der Werf zoveel geld nalaat aan het verenigingsleven. “Het is een fantastisch gebaar naar de begunstigde instellingen. We voelen ons zeer vereerd dat een persoon die al zoveel voor Sneek heeft betekend, dit ook nog eens doet.”

De gemeente heeft het geld gebruikt voor het opknappen van de ijsbaan. Het geld voor het Dicky van der Werffonds is bestemd voor skûtsje De Sneker Pan en de Hervormde Gemeente moet met het geld de pas gerestaureerde Martinikerk onderhouden. Stichting Oud Sneek is zeer vereerd met de erfenis. “Dit gebaar typeert Van der Werf. We zullen ervoor zorgen dat het geld een bijzonder goede bestemming krijgt”, aldus vice-voorzitter J. Baarda. Ook de Vereniging Fries Scheepvaart Museum in Sneek reageerde verheugd. Waaraan het geld besteed wordt, is nog onbekend. “Het zal zeker een bestemming krijgen in de geest van Van der Werf”, aldus secretaris A. Schurer. “Hij was een echte Sneker die zich altijd geweldig heeft ingezet voor de scheepvaart, het schaatsen en de jeugd.”